Poplatník je podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu povinen oznámit správci daně příjem nad 5.000.000 Kč i v případě, že tento příjem je osvobozený od daně z příjmu.

TATO POVINNOST SE NEVZTAHUJE NA PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ EVIDOVANÝCH V KATASTRU NEMOVITOSTÍ. VZTAHUJE SE ALE NA PŘÍJMY Z PRODEJE DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU.

 viz § 38v, odst. 3

Odstavec 1 se nevztahuje na příjem, o němž může údaje podle odstavce 2

správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup

a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 Pokud klient prodává nemovitost za více než 5.000.000 a příjem z prodeje je osvobozený od daně z příjmu (např. ji má ve vlastnictví déle než 5 let nebo ji více než 2 roky užívá k bydlení), pak nemá povinnost tento příjem oznámit finančnímu úřadu. Údaje si finanční úřad získá dálkovým přístupem přímo z katastru nemovitostí.

INFORMUJTE O TOM SVÉ ZNÁMÉ, JISTĚ ODBORNOU RADU OCENÍ!