Podstatou předkupního práva je povinnost vlastníka nemovitosti nabídnout oprávněné osobě (předkupníkovi) nemovitost ke koupi, pokud ji prodává třetí osobě (koupěchtivému).

PŘEDKUPNÍ PRÁVO OBLIGAČNÍ 

je předkupní právo, které není zapsané v katastru nemovitostí a je zákonným předkupním právem, povinnost nabídnout nemovitost předkupníkovi vyplývá přímo ze zákona. A zákon také říká, KDO je předkupníkem.

Podle zákona č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník jde o předkupní právo:

1) mezi spoluvlastníky nemovitosti 

Toto předkupní právo jsme podrobněji rozebrali zde:

Předkupní právo od 1.1.2018 mezi spoluvlastníky nemovitosti

Předkupní právo k podílu na jednotce od 1.1.2018

Předkupní právo – otázky a odpovědi

 2) mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby,

která na pozemku stojí a není jeho součástí.

§3056

(1) Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba,

která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku

a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.

Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu

na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby.

K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží.

 (2) Lze-li část pozemku se stavbou oddělit,

aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání,

vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku

nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke stavbě.

 3) mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem (vlastníkem práva stavby)

 §1254

Stavebník má předkupní právo k pozemku

a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby.

Ujednají-li si strany něco jiného,

zapíše se to do veřejného seznamu.

4) pro nájemce (fyzickou osobu) nově vymezené jednotky při jejím prvním převodu

§1187

(1) Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku

na vlastnické právo k jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo

k jednotce při jejím prvním převodu.

To platí i v případě nájmu nebytového prostoru,

pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě.

Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti.

JAK PŘEDKUPNÍ PRÁVO UPLATŇOVAT

Podle Občanského zákoníku má vlastník povinnost nabídnout nemovitost předkupníkovi ke koupi v okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi vlastníkem a koupěchtivým. Není-li ještě uzavřená kupní smlouva s koupěchtivým, nejedná se o předkupní nabídku, ale pouze o nabídku ke koupi. Nevyužití této nabídky nezbavuje vlastníka povinnosti předkupní nabídku udělat.

§2143

Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi

ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.

 Předkupní nabídka musí být písemná a poskytnout o informace o obsahu kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým.

§2147

(1) Nabídku učiní prodávající předkupníkovi

ohlášením všech podmínek. Při nabídce se vyžaduje

oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým.

Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.

 Pro předkupní nabídku můžete využít dokument VZOR předkupní nabídka.dockterý najdete po přihlášení na váš účet v sekci PRÁVNÍ PODPORA – DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

V případě, že předkupník své zákonné předkupní právo nevyužije, zůstává mu zachováno, dokud nedojde ke změně zákona nebo dokud se předkupního práva nevzdá a toto vzdání se předkupního práva se nezapíše do katastru nemovitostí na příslušný list vlastnický (§ 1125).

§1125

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124
s účinky pro své právní nástupce.
Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu,
vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.