V první novele zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, která vyšla ve sbírce zákonů dne 30.12.2016, jsou změny týkající se nemovitostí. Platit budou od 1.1.2018.

1) Obnovuje se předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovitosti.

  • 1124 (nové znění platné od 1.1.2018)

(1)  Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci,
mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.
Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva,
mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2)  Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků
převádí  podíl  bezúplatně;  tehdy mají spoluvlastníci právo
podíl  vykoupit  za obvyklou cenu.
To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

2) Nově se zavede možnost vzdát se předkupního práva mezi podílovými spoluvlastníky. Toto vzdání se předkupního práva bude zapsáno v katastru nemovitostí a bude platit i pro další nástupce spoluvlastníka.

  • 1125 (nové znění platné od 1.1.2018)

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124

s účinky pro své právní nástupce.
Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu,
vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.